wtorek, 16 sierpnia 2011

Rezultaty / Results

Mariacka 11
Na podwórko prowadzą trzy wejścia. Każde z nich zostało oznaczone ścieżką w innym kolorze. Motywem przewodnim są trójkąty, które zostały zauważone na podwórku. Podwórko jest przejściowe, mieszkańcom służyło tylko do wynoszenia śmieci. Brakowało przestrzeni gdzie można byłoby spędzać czas. Teraz na podwórku jest przestrzeń do zabawy i spędzania czasu. Odnowiono trzepak, położono trawę, namalowano grę w klasy i postawiono siedziska. Dzięki wykorzystaniu mocnych kolorów: żółtego, pomarańczowego i niebieskiego, przestrzeń jest jaśniejsza i dużo bardziej przyjazna.
....................................................................................................................................
Mariacka Street 11
Three entrances lead to the yard. Each of them was indicated by a path of a different colour. Triangles that were noticed in the yard are the main theme.  Previously, the yard was used only to walk through and take the rubbish out. There was no space to actually spend time there.  Now it is a playing and resting space. The carpet beating rack was renovated, grass was laid, a hopscotch playground was painted and some seats were placed in the yard. Using fresh and strong colours, such as yellow, orange and blue, made the space brighter and much friendlier.


Stanisława 7
Podwórko nie jest zamykane. W nocy odwiedzane jest przez nieproszonych gości, którzy przeszkadzają mieszkańcom. Odstraszyć ma ich czarny nieprzyjazny korytarz. Czerń przykryła brzydkie i wulgarne napisy. Bliżej podwórka na ścinie pojawiają się kolorowe cegły. Na podwórku, które ma być tylko dla mieszkańców, na fasadzie ceglanego budynku jest eksplozja kolorów. Inspiracją były cegły i kolory, które już aktualnie znajdowały się na podwórku: biel, żółty, niebieski i zielony. Dzięki uprzejmości mieszkańców kolor pojawia się nawet pod dachem. Na fasadzie budynku zamontowano budki dla ptaków, ponieważ parę z nich już mieszka na podwórku.
....................................................................................................................................
Stanislawa Street 7
The yard is not closed. At night it is often visited by uninvited guests, who disturb the residents. A corridor painted black should scare these intruders off. Black paint also covered the vulgar and ugly graffiti. Closer to the yard, colourful bricks start appearing. In the yard, which now shall be reserved for the residents only, there is a brick building whose façade is covered with an explosion of colours. The bricks already existent in the yard inspired the choice of colours: white, yellow, blue and green. Thanks to the residents coloured bricks appear even under the roof. Some bird houses were installed on the façade because a couple of birds already live in the yard.Mariacka 3
Główną ideą jest opowiedzenie historii tego podwórka i tworzenie nowych. Pomysł opiera się na lustrach odbijających poszczególne fragmenty przestrzeni. Na lustrach namalowane są postacie, które, jeśli ustawimy się w określonym punkcie, pojawiają się w przestrzeni: bawiące się dzieci, mama zrzucająca z okna synkowi śniadania, ktoś czyszczący dywan. Zmieniając pozycję każdy może zobaczyć postać w innym kontekście. Konstrukcje mocujące lustra pełnią również funkcję siedzisk czy donic na kwiaty.
....................................................................................................................................
Mariacka Street 3
The main idea is to tell the stories of this yard and to create new ones. This idea is based on mirrors that reflect the individual fragments of the space. Different figures are painted on the mirrors, appearing when we stand in the correct spot: children playing, a mother throwing her son sandwiches from the window, a person cleaning a carpet. Changing our position allows us to see these figures in a new situation. The structures fastening the mirrors have other functions too: they can be used as plant pots or seats.Dzień czwart / 4th day

Dzisiaj wszyscy pracują w ekspresowym tempie. Każde grupa ma już pomysł, który teraz trzeba zrealizować.
....................................................................................................................................
Today everybory are working. Each group has clear ideas, thah have to be produce.

 

czwartek, 11 sierpnia 2011

Dzień trzeci / 3rd day

Trzeci dzień prac zaczął się szybko. Pomysły są już skrystalizowane i powoli zaczynają się materializować w przestrzeni podwórek. 

Na Mariackiej 11 powstał już zarys przestrzeni, za chwilę zacznie się malowanie - pierwsza warstwa dzisiaj, druga jutro. Kubiki do gry i siedzenia są już przygotowane.
..................................................................................................................................
The third day of work started wery quickly. The ideas are alredy crystal clear and slowly they are materializing in the backyard`s spaces. 

On Mariacka 11 the sketch of the spacehas developed and  in a moment the painting process will start- the first layer will be done today and the second will be put tomorrow. Cubes for play and sitting places are ready.Na Stanisława korytarz, który prowadzi mieszkańców i niechcianych gości na podwórko powoli jest przemalowywany. Ma on zatrzymać wszytko co nieproszone na zewnątrz podwórka. Wewnątrz, na jednej z fasad na dobre zadomowił się już kolor, który bardzo odmienił atmosferę. W planach jest wprowadzenie zielni i motywów trójwymiarowych. Pojawił się ambitny plan zagospodarowania też jeszcze innych ścian :)
..................................................................................................................................
On Stanislaw Street the corridor that leads the residents and unwelcomed guests  to the backyard is being slowly repainted. The corridor has the task to keep away everything that is uninvited from the outside. Inside, on one of the facade there is already colour that already changed the atmosphere. There are plans to enter green/greenery and 3D themes. There is also an ambitious plan to deal with other walls.Krzysiek przymierza się do przygotowania "doniczek".Część elementów jest już odnowiona. Nareszcie drzwi nie psują wyglądu podwórka tylko idealnie komponują się ze ścianami. Trwa budowanie konstrukcji stabilizujących lustra. Trzepak dostał drugie życie, za chwile będzie odnawiana ścian.
..................................................................................................................................
Some parts are already renewed. At last the doors do not destroy the image of the backyard and finnaly match perfectly with the walls. The constructions that will stabilize the mirrors are being built. The carpet-hanger got second life and in a second the wall will be renewed. 
Pracy jest dużo, ale energii wszystkim nie brakuje :) / Lot of work, but we are going to handle it.

środa, 10 sierpnia 2011

Work in progress

Podwórko na Stanisława jest wyzwaniem. Trzeba zniechęcić ludzi z zewnątrz do korzystania z niego w nocy, ale równocześnie stworzyć przestrzeń przyjemną dla mieszkańców. 
....................................................................................................................................
The backyard on na Stanisława Street is a challenge. There is need to discourage people to use it in the night but at the same time to create the space that would be enjoyable for the residents.

Poniżej początek prac. / Below - beginning of work.Lustrzana przestrzeń / Mirror space

Pomysł opiera się na pokazaniu historii, które mogły mieć miejsce w tej przestrzeni. Lustra odkryją szczegóły, które na co dzień nam umykają.
.....................................................................................................................................
The idea is based on the demonstration histories that could have happen in that space. Mirrors will reveal the details that are not spotted in the daily life.
Burza mózgów / Brain storm


Pierwsze pomysły wykluwają się powoli. / First ideas are appearing slowly.


Analiza miejsca / Analysis


Kawałek nieba ;) / Piece of heaven ;)
Klopsztanga - wszystkim przypomniało się dzieciństwo / Carpet-hanger - childhood memories

Spotkania z mieszkańcami / Meetings with the residents.

Uczestnicy warsztatów przeprowadzają rozmowy z mieszkaniami, aby lepiej poznać podwórka i ludzi, którzy z nich korzystają. Jest to ważny element procesu projektowe, ponieważ podwórka są rewitalizowane dla mieszkańców. Głównym celem jest odpowiedzenie na ich potrzeby.
....................................................................................................................................
The participants talk with residents to get the knowledge about the backyards and the people who live there. It is an important factor in designing process as the work and its result is for the residents. The main goal is to answer their rquests and needs. Podwórka / Backyards

Uczestnicy zajmują się trzeba podwórkami w okolicy ulicy Mariackiej w Katowicach. Dwa z nich są to podwórka zamknięte, jedno otwarte.
................................................................................................................................
The participants deal with three backyards in the Mariacka street`s zone in Katowice. Two of them are closed and one is open. 

 

Podwórko nr. 1
Głównym problem tego miejsca to brak światła. Podwórko przejściowe i jest otoczone ze wszystkich stron przez budynki. Przestrzeń jest wąska i wertykalna. Mieszkańcy nie korzystają z podwórka, ponieważ nie ma tam co robić. W nocy przychodzą tam pijani ludzie i spożywają alkohol.
Na podwórko pracują: Kaja Nosal, Gosia Konicka, Dorota Nikiel, Marta Bacia.
................................................................................................................................
Backyard number 1
The main proble of this place is the lack of the sun. This is transitional backyard and is surrounded by buildings from every side. The space is narrow and vertical. The residents do not use the area, because there is no posibility to do anything. In the night there are drunk people. The work in this backyard is done by: Kaja Nosal, Gosia Konicka, Marta Bacia.

Podwórko nr. 2 
podwórko jest otoczone z 3 stron budynkami, od strony Mariackiej Tylnej znajduje się ażurowa brama. Jest zaniedbane, podczas deszczu robi się na nim błoto. Mieszkańcy nie korzystają z niego, ponieważ przestrzeń nie jest do tego przystosowana. W kamienicach mieszkają dzieci, które nie mają gdzie się bawić.
Podwórko rewitalizują: Asia Jaroszyńska, Natalia Popenda, Patryk Leś.
................................................................................................................................
Backyard number 2.
The backyard is surrounded from the three sides by buildings. From Mariacka street`s side there is openwork gate. It is very neglected. When it is raining the place gets muddy. The residents do not use it, because the area is not adapted. Children who live there have no place to play. 
The backyard is revitalized by: Asia Jaroszyńska, Natalia Popenda, Patryk Leś.

Podwórko nr. 3
Podwórko jest otwarte i ogólnodostępne. Służy jako parking, dlatego mieszkańcy mają bardzo ograniczone możliwości korzystania z niego. W nocy podwórko odwiedzają okoliczni imprezowicze.
Podwórkiem zajmują się: Jadzia Lemańska, Ewa Leśniak, Kasia Przała.
................................................................................................................................
Backyard number 3.
The backyard is an open area and public. It`s major role is parking space, that is why residents have limited possibilities of using the space. During the night it is a place that is visited by party people. This backyard is taken care by Jadzia Lemańska, Ewa Leśniak, Kasia Przała.